Działalność Katedry

STRATEGIA KAiTI 2017-2020


Innowacyjne systemy automatyki

W latach 2017-2020 Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych prowadzi szeroko zakrojone interdyscyplinarne prace naukowo-badawcze na pograniczu automatyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki i metrologii.

Interdyscyplinarność badań wynika zarówno z natury fizycznej badanych zjawisk (układy mechaniczne i elektromechaniczne, systemy informacyjne, systemy sterowania i zarządzania), stosowanych modeli matematycznych i teorii (układy dynamiczne, systemy ciągłe i dyskretne), wielorakich narzędzi badawczych (metody i algorytmy teorii falek, teoria pomiarów dynamicznych, algorytmika, bazy danych, sztuczna inteligencja, metaheurystyki i obliczenia równoległe, metody Monte-Carlo) oraz praktycznych zastosowań (diagnostyka układów elektromechanicznych, sterowanie układami elektromechanicznymi z elementami wielomasowymi i sprężystymi, wielomodalne tłumienie drgań w systemach ciągłych, konstrukcja wibroizolatora, optymalizacja parametryczna w systemach sterowania, optymalizacja kombinatoryczna, zaawansowane kwerendy do baz danych, nowoczesne systemy pomiarowe, Internet Rzeczy).

Cechą badań prowadzonych w KAiTI jest innowacyjność polegająca na opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych (prototypów urządzeń) i rozwoju nowych metodologii badań (algorytmy falkowe, algorytmy sterowania, algorytmy optymalizacji parametrycznej, modelowanie i wzorcowanie systemów pomiarowych, metody sztucznej inteligencji w bazach danych, metaheurystyki równoległe dla problemów kombinatorycznych, synteza urządzeń sterujących oraz systemów sterowania infrastrukturą IoT, bezpieczeństwo danych w sieciach przemysłowych).

W prowadzonych badaniach zasoby obliczeniowe Katedry wykorzystywane są do implementacji i testowania algorytmów, modelowania i symulacji, tworzenia dedykowanych aplikacji, badań efektywności opracowanych metod oraz badań porównawczych.

W kraju badania będą realizowane głównie we współpracy z naukowcami w krakowskim środowisku naukowym (PK, AGH) i przemysłowym. Jej celem będą wspólne opracowania i wdrożenia, przygotowanie wniosków o granty z programów na rozwój innowacyjności. Współpraca zagraniczna obejmuje szkoły wyższe na Ukrainie (Politechnika Lwowska, Politechnika Kijowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu), w Rumunii (Technical University of Cluj-Napoca) w Niemczech (Fachhochschule Südwestfalen, Soest) i Japonii (Iwate Prefectural University). Jej celem jest wymiana doświadczeń, wspólne publikacje naukowe, organizacja cyklicznej konferencji naukowej International Conference on Automatic Control and Information Technnology ICACIT w latach 2017 i 2019 oraz międzynarodowej konferencji naukowej 11th IEEE International Conference on Inteligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems IDAACS'2021.

W ramach działalności Katedry zaplanowano rozwój kadry naukowej na lata 2017-2020 (habilitacje, doktorat, otwarcie przewodów doktorskich). Katedra wystąpi o grant/granty do NCN. Powstaną 1-2 monografie, wyniki badań zostaną zgłoszone do publikacji w czasopismach naukowych z list A i B MNiSW oraz w materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach Web of Science/Scopus/CORE.

Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie Automatyki i Technik Informacyjnych oraz Metrologii Elektrycznej i Nieelektrycznej, w szczególności dotyczą one:

- Inżynierii sterowania
- Optymalizacji i wspomagania decyzji
- Metod sztucznej inteligencji
- Komputerowych systemów sterowania
- Analizy i eksploracji danych
- Architektur i algorytmów równoległych
- Metod projektowania układów cyfrowych
- Układów programowalnych FPGA
- Badań systemowych
- Teorii błędów dynamicznych
- Wzorcowania aparatury pomiarowej przeznaczonej do pomiarów dynamicznych
- Matematycznych modeli systemów pomiarowych
- Przetwarzania sygnałów
- Generatorów liczb losowych i ich zastosowaniu w przetwarzaniu A/C